Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

_IMG_""

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 został ogłoszony 8 października 2021 r.

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 oraz art.13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu solidarnościowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787).

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

Terminy naboru wniosków:

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do 8 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).

Termin rozpatrzenia wniosków:

Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 22 listopada 2021 r.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.