Uwaga hodowcy drobiu – nowe wytyczne bioasekuracji

_IMG_""

Uwaga hodowcy drobiu – nowe wytyczne bioasekuracji

7 maja, wchodzą w życie nowe wymagania bioasekuracji drobiu, określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wobec powyższego, we wszystkich gospodarstwach utrzymujących drób:

ZAKAZUJE SIĘ:

 • pojenia drobiu wodą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

NAKAZUJE SIĘ:

 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
 • przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmienie i pojenie drobiu w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
 • powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych. Informowanie Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu: zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność ruchów), duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki czy nagłego spadku nieśności.

W gospodarstwach utrzymujących drób prowadzących działalność nadzorowaną, ponadto nakazuje się:

 • w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego, wyposażenie takiego gospodarstwa w maty dezynfekcyjne,
 • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków, w których jest utrzymywany drób, środków bezpieczeństwa biologicznego tj. odzieży ochronnej, dezynfekcji obuwia,
 • odkażanie sprzętów i narzędzi używanych do utrzymywania drobiu przed każdym ich użyciem, a jeżeli są używane wyłącznie w danym budynku – co najmniej raz dziennie,
 • prowadzenie i przechowywanie przez rok dokumentacji dotyczącej zakupu, przyjęcia i zużycia środków odkażających, terminu wykonania czynności deratyzacji i dezynfekcji oraz daty padnięcia zwierząt i liczby zwłok padłych zwierząt przekazanych do unieszkodliwienia,
 • wdrożenie procedur w zakresie zapobiegania przedostawaniu się dzikiego ptactwa do kurników i miejsc przechowywania paszy i ściółki oraz przeprowadzania deratyzacji i dezynsekcji,
 • prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu drobiu, jaj, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren tego gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których jest utrzymywany drób,
 • wyposażenie gospodarstwa w kontener do przetrzymywania zwłok padłego drobiu lub wydzielenie w tym gospodarstwie pomieszczenia do tego celu (kontener i to pomieszczenie zabezpiecza się przed dostępem gryzoni, zwierząt domowych i dzikich) – usuwanie padłego drobiu minimum raz dziennie,
 • wyposażenie w środki odkażające w ilości umożliwiającej bieżącą dezynfekcję co najmniej przez 7 dni oraz utrzymywanie mat dezynfekcyjnych albo niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję w stanie zapewniającym skuteczność użytego środka odkażającego,
 • utrzymywanie czystości i porządku wokół budynków inwentarskich oraz miejsc, w których są przechowywane pasza i ściółka, w tym regularne wykaszanie roślinności i uprzątanie pozostałości pasz i ściółki,
 • wyposażenie gospodarstwa w wydzielone miejsca do składowania środków odkażających, składowania obornika, paszy i ściółki, przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych, w których zapewnia się warunki gwarantujące niezmieniony stan tych produktów – zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Hodowcy utrzymujący średniorocznie więcej niż 350 sztuk drobiu, zobowiązani są dodatkowo, do posiadania „Planu bioasekuracji”, podobnie jak ma to miejsce w przypadku hodowców trzody chlewnej.

Plan uwzględnia profil produkcji gospodarstwa i powinien obejmować co najmniej:

 • ustanowienie stref „czystych” i „brudnych” dla osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu,
 • zaprowadzenie rozwiązań dotyczących wprowadzania na teren gospodarstwa drobiu, ściółki, pasz, materiałów pomocniczych w tym także sprzętów i urządzeń wykorzystywanych w chowie i hodowli drobiu,
 • procedury dotyczące czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu i wyposażenia oraz higieny osób wykonujących czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
 • procedury w zakresie zwalczania szkodników,
 • wprowadzenie rozwiązań mających na celu rozdzielenie poszczególnych stad drobiu utrzymywanych w gospodarstwie oraz uniknięcie bezpośredniego lub pośredniego kontaktu drobiu z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego.

Do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia, hodowcy powinni przygotować swoje gospodarstwa do obowiązujących wymagań.

 

Zgodnie z §1. ust. 1 pkt 2 lit. b  ww. rozporządzenia każdy posiadający drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków otrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, powinien wypełnić i dostarczyć do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sierpcu stosowne oświadczenie. Oświadczenia można składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sierpcu, bądź przesyłać drogą elektroniczna na adres: sierpc.piw@vp.pl. Formularz oświadczenia dostępny będzie również w najbliższym czasie na stronie PIW  w Sierpcu w zakładce Grypa ptaków: http://sierpcpiw.eu/.

 

Do pobrania:

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
 2. Oświadczenie o posiadaniu ptaków