Uwaga: zmiana przepisów ustawy o dodatku węglowym

Uwaga: zmiana przepisów ustawy o dodatku węglowym.

 

Według znowelizowanych przepisów ustawy o dodatku węglowym, w przypadku  gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i do 30 listopada  2022 r. nie jest możliwe ustalenie dla nich odrębnego adresu, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania opalanego węglem.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest podstawą do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Wobec powyższego jeżeli  odrębne gospodarstwa domowe,  mające jeden wspólny adres zamieszkania, miały z tego powodu odrzucony wniosek, mogą go złożyć ponownie.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać w terminie do 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.