Międzygminne porozumienie o współpracy

Międzygminne porozumienie o współpracy

Przedstawiciele 26 samorządów – 22 gmin, trzech powiatów ziemskich oraz Płocka, jako miasto na prawach powiatu – podpisali 31 stycznia br. międzygminne porozumienie o współpracy. Płock został „Liderem Porozumienia”, pozostałe powiaty, miasta i gminy „Partnerami porozumienia”.

Dokument określa zasady współpracy i postępowania podczas przygotowania, a następnie realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla partnerstwa samorządów pod nazwą „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.

Ten plan działania jest bardzo istotny, ponieważ będzie stanowił o kierunkach rozwoju regionu płockiego oraz otworzy sygnatariuszom porozumienia drogę do starania się o dotacje z perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

– Takie partnerstwo daje wiele korzyści, między innymi umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń, a także uzyskanie preferencji przy pozyskiwaniu środków unijnych na wspólne projekty – podkreśla prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – Współpraca może dotyczyć różnych obszarów np. tworzenia atrakcyjnej ponadlokalnej oferty turystycznej, szlaków kulturalnych i turystycznych, budowy dróg rowerowych, czy budowania potencjału w zakresie efektywności energetycznej – podkreśla prezydent Płocka.

Najważniejsze cele porozumienia to:

– napisanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla płockiego obszaru funkcjonalnego;

– pozyskiwanie przez partnerów z tego terenu środków finansowych na realizację wspólnych projektów;

– promowanie partnerskiego modelu współpracy samorządów tworzących OFMP;

– wspólne diagnozowanie problemów oraz wypracowywanie sposobów ich rozwiązywania;

– zacieśnienie powiązań i współpracy między samorządami z obszaru funkcjonalnego na etapie przygotowania wspólnych zamierzeń;

– zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez strony porozumienia oraz skuteczna realizacja zintegrowanych projektów;

Porozumienie, będące wspólną inicjatywą „Lidera” i „Partnerów”, określa też prawa i obowiązki stron oraz, zakłada współpracę w oparciu o zasadę równoprawności, wzajemny szacunek i zaufanie.