Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030″.

Ruszają prace nad opracowaniem WPGO

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

  • Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego (załącznik nr 1),
  • Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim (załącznik nr 2),
  • Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego (załącznik nr 3),
  • Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 (załącznik nr 4),
  • Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów (załącznik nr 5),

Czego dotyczy opracowanie

Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej.

W opracowaniu analizie zostanie poddany aktualny stan gospodarki odpadami dla wszystkich wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przywiezionych na jego obszar.

Przedmiotem opracowania będzie również przedstawienie środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz kierunków działań w gospodarce odpadami prowadzących do realizacji idei cyrkulacyjnego wykorzystania zasobów przy racjonalnym wykorzystaniu i utrzymaniu zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska.

Dla uwzględnienia w projekcie PGO WM 2030 najbardziej aktualnych informacji obrazujących stan gospodarki odpadami w województwie oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM prowadzi ankietyzację. Ankiety mogą wypełnić mieszkańcy województwa mazowieckiego, samorządy gminne i powiatowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy posiadający instalacje do przetwarzania odpadów na terenie województwa mazowieckiego i inwestorzy planujący budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do przetwarzania odpadów.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/ruszaja-prace-nad-opracowaniem-wpgo.html