Konkurs „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”

Zarządzenie Nr 26/2023

Wójta Gminy Rościszewo

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 18 i 19 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1.

Ogłaszam konkurs  pn. „Najpiękniejszy  Wieniec Dożynkowy”.

§2.

Regulamin konkursu pn. „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

(-) Jan Sugajski

 

Do pobrania:

  1. Regulamin
  2. Formularz zgłoszeniowy – wersja pdf
  3. Formularz zgłoszeniowy – wersja docx