Informacja SUSZA

_IMG_""

Uwaga Rolnicy !!!

 W związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.07.2023r., informujemy, że weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2023 poz. 1350), które stanowią podstawę prawną do powoływania komisji do spraw oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Podstawą oszacowania szkód jest złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego.

Złożenie wniosku przez aplikację jest obligatoryjne, jeżeli rolnik chce uzyskać pomoc.

 Aplikacja znajduje się pod adresem – http://aplikacje.gov.pl/app/susza

W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie. Wówczas rolnik powinien złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Rościszewo w terminie umożliwiającym oszacowanie szkód (przed zbiorem lub likwidacją uprawy) nie później niż do 15 września.

 Zaznaczyć należy, że wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – musi być zgłoszenie w aplikacji publicznej. Natomiast jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do gminy, a złoży wniosek w aplikacji, otrzyma protokół.

 Druk wniosku o oszacowanie szkód można uzyskać w siedzibie gminy lub pobrać ze strony internetowej gminy – https://lokalnabazawiedzy.pl

UWAGA !!!

  1. Załącznikiem do wnioski jest kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie- kampania 2023 r.
  2. We wniosku rolnik oświadcza że wykazał lub wykaże straty w aplikacji publicznej. (OBOWIĄZEK)
  3. We wniosku rolnik oświadcza, że nie zlikwiduje ani nie dokona zbioru do czasu przeprowadzenia wizji przez komisję.

Załącznik nr 10 Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku wystąpienia suszy rolniczej.