Deklaracja dostępności.

Urząd Gminy w Rościszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich  stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie www.rosciszewo.bip.org.pl. i strony  internetowej  www.rosciszewo.pl

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 10.04.2015 r.  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem do Spraw Dostępności – Sekretarzem  Gminy, adres poczty elektronicznej ugrosciszewo@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 24 276 40 76.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej www.rosciszewo.bip.org.pl i strona internetowa  www.rosciszewo.pl jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji
  za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania:

Oświadczenie sporządzono dnia:23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Urzędu.

Informacje na temat procedury:

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Skróty klawiszowe:

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn – przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „-„ – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home – przejście na górę strony
 • End – przejście na dół strony

Dostępność architektoniczna:

Do budynku Urzędu Gminy prowadzi jedno wejście, które  pozwala na dostęp osób ze szczególnymi potrzebami, w tym na wózkach inwalidzkich. Na poziomie parteru wszystkie pomieszczenia przystosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – nie ma progów, a szerokość drzwi umożliwia sprawny wjazd wózkiem. Na parterze znajduje się Sala Obsługi Interesantów.

Toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku.

Na parkingu przy budynku Urzędu przystosowano 1 miejsce parkingowe dla osób
z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie – osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Urzędzie Gminy w Rościszewie, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu, w terminie co najmniej na 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mail na adres: ugrosciszewo@interia.pl, faksem na nr: (24) 2764201, telefonicznie na nr: (24) 2764076, drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.