Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa (sprzętu specjalistycznego) na rzecz dwóch jednostek ochotniczych  straży pożarnych (OSP Chwały i OSP Rościszewo).

Zakupione wyposażenie:

 • Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku – szt. 1
 • Latarka akumulatorowa – szt. 12
 • Bosak dielektryczny – szt. 1
 • Pilarka do drewna – szt. 1

Koszt specjalistycznego sprzętu: 9 478,79 zł

 

„Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki – Łukomie, gm. Rościszewo l=2,8km”

Dofinansowanie pozyskano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,  poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” – wysokość dofinansowania 63,63%.

 1. Inwestycja polegała na wykonaniu przebudowy drogi gminnej Babiec Więczanki – Łukomie, gm. Rościszewo l=2,8 km obejmuje następujące roboty budowlane:
  1. Roboty Przygotowawcze:
   1. Roboty pomiarowe (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza)  – 2,722 km
  2. Podbudowa i nawierzchnia:
   1. Korytowanie mechaniczne na głębokość 10 cm, szer. 5,2 m  – 14304,4 m2
   2. Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa po zagęszczeniu 7 cm , szer 5,2 m  – 14304,4 m2
   3. Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej, AC22W (warstwa wiążąca) warstwa po zagęszczeniu 3cm, szer. 4,1 m – 11310,2 m2
   4. Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej (warstwa ścieralna), warstwa po zagęszczeniu 3 cm, szer. 4,0 m – 11038,0 m2
  3. Pobocza i skrzyżowania
   1. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa po zagęszczeniu 7cm, 2×0,5m-  2872,0 m2
   2. Słupki z rur stalowych średnicy 70 mm – 6 sztuk
   3. Pionowe znaki drogowe (A-6b,c: 1+1; A-7: 1; A-30 z T-1: 1+1; B-33(50): 1+1)  – 6 szt.
   • Nawierzchnia zjazdów z tłucznia kamiennego, warstwa po zagęszczeniu 7 cm – 429m

    Koszt inwestycji wyniósł: – 697.974,25 zł

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejscowości Polik” „Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejscowości Topiąca o długości 0,9 km”

 • „Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejscowości Polik”  – 305 572,75 zł
 • „Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejscowości Topiąca o długości 0,9 km” – 219 954,75 zł

Łączny koszt inwestycji wyniósł: 525 527, 50 zł

 

„Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Rościszewo i Łukomie w infrastrukturę techniczną – ETAP II”

Gmina Rościszewo otrzymała  dofinansowanie  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – wysokość dofinansowania 63,63%

Łączny koszt inwestycji wyniósł: 2 531 923,61 zł

 

 

,,Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary-Chwały gm. Rościszewo”

Dla etapu II wykonania robót Gmina Rościszewo, uzyskała  dofinansowanie  w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności w zakresie działalności gospodarczej – wysokość dofinansowania 63,63%

Etap I wykonania robót był etapem prac przygotowawczych polegający na wykonaniu robót rozbiórkowych oraz prac związanych z rozbudową o garaż. Roboty te są niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i są zakresem robót w dofinansowanym projekcie leżącym po stronie Gminy Rościszewo.

 1. Przedmiot zamówienia dla powyższego zadania został podzielony na dwa etapy jego realizacji:
  1. Etap I – etap pierwszy wykonania robót polegał na:
   1.  Rozbudowie budynku o projektowany garaż
   2. Usunięciu istniejącego pokrycia z eternitu falistego nad całością budynku i utylizacja pokrycia przez uprawnioną jednostkę,
   3. Usunięciu dachu o konstrukcji drewnianej nad całością budynku
   4. Rozbiórki ścian, kominów oraz stropu nad piętrem do poziomu projektowanych wieńców
   5. Rozbiórki ścian części parterowej do poziomu projektowanych wieńców
   6. Dociepleniu ścian zewnętrznych budynku
  2. Etap II – etap drugi wykonania robót będzie polegał na:
   1. Rozbiórka ścian i stropów żelbetowych nad piętrem do poziomu projektowanego wieńca,
   2. Wykonaniu nowych wieńców żelbetowych z kotwami pod murłaty,
   3. Dociepleniu ścian zewnętrznych budynku z montażem parapetów z blachy powlekanej
   4. Wykonaniu nowej konstrukcji dachu nad częścią istniejącą z ociepleniem wełną mineralną i pokryciem blacho dachówką powlekaną
   5. Montażu obróbek blacharskich i montaż wywietrznika
   6. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć  środkiem grzybobójczym oraz zapobiegającym rozprzestrzenianiu się ognia

Etap I koszt inwestycji : 117 157,94 zł

Etap II koszt inwestycji: 207 231,00 zł

Łączny koszt inwestycju wyniósł: 324.388,94 zł

 

„Przebudowa drogi gminnej w m. Śniedzanowo”

Gmina Rościszewo przedmiotowego zadania uzyskała dofinansowanie  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,  poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” – wysokość dofinansowania 63,63%.

Zakres inwestycji polegał na wykonaniu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo gm. Rościszewo i obejmował następujące roboty budowlane:

 1. Roboty Przygotowawcze:
  1. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym – 0,825 km
  2. Usunięcie krzewów – 0,1 ha
  3. Rozebranie przepustów betonowych fi 80 z wywozem materiału z rozbiórki 8 m
  4. Rozebranie ścianek czołowych przepustów z wywozem mat. Z rozbiórki  2 sztuki
 2. Odwodnienie korpusu drogowego:
  1. Ułożenie przepustów pod koroną drogi tura żelbetowa fi 80 wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz obsypaniem przepustu kruszywem naturalnym -8 m
  2. Umocnienie wlotów/wylotów przepustów ścianką czołową betonową – 2 sztuki
 3. Podbudowa:
  1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1425,00  m2
  2. Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej łamanej 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 7 cm  – 3382,50 m2
 4. Nawierzchnia:
  1. Wykonanie nawierzchni z  AC11W (warstwa wiążąca) gr. 3cm – 3341,25 m2
  2. Wykonanie nawierzchni z AC8S (warstwa ścieralna) gr. 3 cm – 3300,00 m2
  3. Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm gr. 7 cm – 825,00 m2
 5. Oznakowanie

​Koszt inwestycji wyniósł : 245 983,09 zł

 

 „Zakup zgarniacza drogowego (równiarki)

Przedmiotem zakupu był zgarniacz fabrycznie nowy złożony z nowych podzespołów, rok produkcji 2016/2017.

Koszt zakupu: 76 506,00 zł

 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukomie na odcinku 405 mb”

Zakres prac obejmował:

 1. Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej ulepszonej bitumem – 1731 m2
 2. Skropienie mechaniczne warstwy konstrukcyjnej bitumicznej emulsją asfaltową – 1731 m2
 3. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22S -1731 m2
 4. Słupki znaki drogowe z rur stalowych średnicy 50 mm (A-7, 2xD-1) – 3 sztuki
 5. Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych o rozstawie słupków z rur co najmniej 2,5 m – 28 m.

Koszt inwestycji: 77.619,64 zł

 

„Remont drogi gminnej w miejscowości Bryski gm. Rościszewo na długości L=2,5km”

Inwestycja obejmowała  remont drogi gminnej w miejscowości Bryski gm. Rościszewo na długości L=2,5 km polegający na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C69B3PU oraz grysem polodowcowym frakcji 5/8, 2-5, na szerokości 3m i długości 2500 m co daje 7500 m2

Koszt inwestycji: 94 562,40 zł