Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo

Inwestycja polegała na budowie pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo

Zakres inwestycji obejmował: 

W ramach zadania wykonano 50 sztuk kompletnych biologicznie czynnych przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 0,75 m3 na dobę. Technologia mechaniczno-biologiczna oparta na metodzie osadu czynnego. Ich działanie opiera się na procesie biologicznego usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w warunkach tlenowych przez kłaczkowate skupiska mikroorganizmów. Urządzenia spełniają normę PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 i są znakowana znakiem CE.

W ramach inwestycji skorzystano z PROW, poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii – wysokość dofinansowania do 63,63%.

Łączny koszt inwestycji wyniósł: 744 039,42 zł

Wkład własny: 384 904,00 zł

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuski o dług. 0,75 km + 0,24 km

Zakres inwestycji obejmował: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kuski w km od 0+000 do km 0+750, od 0+750 do km 0+990,

W ramach inwestycji wykonano:

 • Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 5490 m2
 • Podbudowę z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 7 cm – 5565 m2
 • Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11P, warstwa wyrównawcza  o grubości 3 cm , 311,63 t, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S, warstwa ścieralna o grubości 3 cm – 4080 m2
 • Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm warstwa gr 6cm – 1485 m2
 • Skrzyżowanie, zjazdy, oznakowanie drogi

Dofanansowano z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Łączny koszt inwestycji wyniósł –  255 396,83 zł

 

 

„Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Polik gmina Rościszewo”

Zakres inwestycji:

Wykonanie II etapu inwestycji. Etap ten polegał na wykonaniu:

 • Izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej fundamentów,
 • Termomodernizacji ścian z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym,
 • Wykonaniu podbitki dachowej,
 • Wykonaniu posadzki betonowej oraz wykończenie płytkami gresowymi w głównej sali i korytarzu 90,6 m2
 • Rozebraniu nowego sufitu i wykonanie nowego podwieszanego 91 m2
 • Wykonaniu izolacji paroszczelnej oraz cieplnej z wełny mineralnej 2×10 cm na poddaszu 230m2
 • Wykonaniu schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki brukowej oraz balustrad ze stali kwasowej.
 • Wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

Dla przedmiotowej inwestycji pozyskano dofinansowanie na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wysokość dofinansowania do 63,63%

Łączny koszt inwestycji: 122 741,90 zł

 

„Przebudowa i modernizacja bieżni i boiska szkolnego w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo”

Inwestycja polegała na przebudowie i modernizacji bieżni, skoczni, oraz wykonania piłkochwytów na boisku szkolnym w miejscowości Rościszewo.

Zakres inwestycji:

 • Profilowanie obecnej nawierzchni bieżni i skoczni,
 • Rozbiórka obecnego obramowania bieżni i skoczni,
 • Wykonanie nawierzchni poliuretanowej EPDM na podbudowie z kruszywa łamanego i ograniczonej obrzeżami betonowymi bieżni i skoczni,
 • Odnowienie koryta zeskoczni (geowłóknina, piasek),
 • Montaż progu do skoku w dal,
 • Wykonanie fundamentów i montaż piłkochwytów,
 • Uporządkowanie terenu przyległego

Łączny koszt inwestycji brutto 190 896,70 zł

 

 

„Budowa chodnika i zatoki przystankowej w miejscowości Września”

Inwestycja polegała na wykonaniu zadania podzielonego na dwa etapy z różnymi terminami ich realizacji:

Etap I – polegał na wykonaniu odcina chodnika wraz z zatoką autobusową  i studniami chłonnymi odprowadzającymi wody opadowe na odcinku od km 0+000 do km 0+130

Etap II – polegał na wykonaniu odcina chodnika wraz z studniami chłonnymi odprowadzającymi wody opadowe na odcinku od km 0+130 do km 0+628

Kosz inwestycji:

Etap I: 67805,35 zł

Etap II: 224638,10 zł

 Łączna wartość obydwu etapów: brutto 292 443,45 zł

 

 

„Zmiana pokrycia dachowego na Sali gimnastycznej i łączniku Szkoły Podstawowej w Rościszewie”

Zakres prac obejmował:

 • Wykonanie konstrukcji  dachu z tarcicy nasyconej  – 3,31 m3
 • Ołacenie łatami 38×50 mm  co 24 cm -540 m2,
 • Izolacja z fili dachowej – 540 m2,
 • Pokrycie dachu blachą stalową ocynkowaną  – trapezową T32 – 540 m2,
 • Obróbki z blachy ocynkowanej – 18,82 m2,
 • Wykucie otworów w ścianach  pod wentylatory 0,08 m3
 •  Obsadzenie wentylatorów ᴓ 300 – 2 szt.,
 • Rusztowanie do wysokości 8m – 2 kol.

Łączny koszt inwestycji: 96 397,53 zł

 

 

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Zakres prac dotyczył ważenia odbieranych odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów, transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów, rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia.

Całkowity koszt zadania: 51 929,42 zł

 

 

 

„Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo w 2020 r.”.

Inwestycja polegała na wykonaniu prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach  mieszkańców z terenu gminy Rościszewo. W zakres zleconych usług wchodziło:

Odbiór wraz z załadunkiem oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowych z miejsca tymczasowego składowania w ilości ok: 188,35 ton

Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Łączny koszt inwestycji: 60 067,28 zł

 

 

,,Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Rościszewo”

Inwestycja polega na wykonaniu inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Rościszewo oraz harmonogramu, który pozwoli na wdrożenia skutecznych rozwiązań mających na celu obniżenie poziomów substancji w powietrzu do dopuszczalnych i docelowych, a tym samym poprawę stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców gminy Rościszewo.

Zadanie realizowane w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020, finansowane będzie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Podmioty objęte  inwentaryzacją, to przede wszystkim:

 • małe kotłownie przydomowe,
 • paleniska domowe (piece ceramiczne, piecokuchnie, piece wolnostojące, kominki),
 • niewielkie kotłownie do 1 MW dostarczające ciepło do lokali usługowych lub warsztatów,
 • kotłownie w obiektach użyteczności publicznej,
 • kotłownie w obiektach handlu i usług.

Łączny koszt inwestycji: 18 900,00 zł