ZABYTKI GMINY ROŚCISZEWO

1. Kościół parafialny p. w. św. Katarzyny w Łukomiu, Gmina Rościszewo, wzniesiony w 1761 roku wpisany jest do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod numerem: 436, data wpisania: 6 lutego 1978 roku.

2. Kościół parafialny p. w. św. Józefa wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrza i najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m w Rościszewie, wpisany jest do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod numerem: 30/101W, data wpisania: 20 stycznia 1958 roku.

3. Dzwonnica murowana, 1. 20 XX wieku wpisana jest do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego jako element zespołu sakralnego, pod numerem: 30/101W, data wpisania: 20 stycznia 1958 roku.
4. Brama z początku XX wieku i ogrodzenie murowane jako element zespołu sakralnego wpisane są do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod numerem 30/101W, data wpisania: 20 stycznia 1958 roku.
5. Dawny dwór (siedziba Urzędu Gminy w Rościszewie) parterowy z dwoma skrzydłami z XVIII wieku wraz z najbliższym otoczeniem w promieniu 100 metrów w Rościszewie, wpisany jest do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod numerem: 29/100W data wpisania: 20 stycznia 1958 roku.
6. Spichlerz należący do zabudowań gospodarczych przy dworze w Rościszewie, murowany z kamienia, z połowy XIX wieku, wpisany jest do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod numerem: 470 data wpisania: 14 listopada 1978 roku.
7. Dwór drewniany zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku wraz z parkiem krajobrazowym i sadem owocowym o łącznej powierzchni ok. 3 ha w miejscowości Łukomie, Gmina Rościszewo, wraz ze strefą ochrony konserwatorskiej – 150 m od granic parku, wpisany jest do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod numerem: 499 data wpisania: 25 maja 1979 roku.
Ponadto w wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdują się następujące obiekty:

Łukomie:

  • Dzwonnica drewniana
  • Dom nr 18/19, drewniany z połowy XIX wieku
  • Cmentarz rzymskokatolicki parafialny, założony w końcu XIX wieku: układ alejek, kwater, przedwojenne nagrobki, starodrzew, ogrodzenie.

Rościszewo:

  • Stajnia na terenie zespołu folwarcznego, zbudowana na przełomie XIX i XX wieku
  • Cmentarz rzymskokatolicki parafialny, założony na przełomie XIX i XX wieku: układ alejek, kwater, przedwojenne nagrobki, starodrzew, ogrodzenie
Do Krajowej Ewidencji Stanowisk Archeologicznych (KESA) wpisanych jest 239 stanowisk archeologicznych, zlokalizowanych na terenie gminy Rościszewo. Stanowiska te zaewidencjonowane zostały w ramach ogólnopolskiego programu Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP) i jako takie podlegają ochronie konserwatorskiej na mocy art. 6, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).