Budowa Gminnego Domu Kultury w Rościszewie

Inwestycja rozpoczęta wiosną 2013 roku – zakończona w styczniu 2016 r..

Jej celem jest budowa Gminnego Domu Kultury z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rościszewo:

 1. Parametry budynku:
  • Powierzchnia zabudowy – 932,33 m2
  • Powierzchnia użytkowa budynku – 1103,27 m2
  • Kubatura budynku – 2883,01 m3
  • Ilość kondygnacji – 2
  • Wysokość głównej kalenicy – 10 m
  • Szerokość elewacji frontowej 50,23 m
  • Dach wielospadowy
 2. Części użytkowe budynku
  • Gminny Dom Kultury – sala widowiskowo-konferencyjna
  • Gminna Biblioteka Publiczna
  • Przedszkole Gminne
  • Remiza Strażacka z garażami
 3. Bilans terenu
  • Powierzchnia zabudowy – 932,33 m2
  • Powierzchnia utwardzona w zakresie inwestycji – 525,47 m2
  • Powierzchnia zieleni – 1087,04 m2
  • Powierzchnia całkowita terenu w zakresie inwestycji – 2500,00 m2
 4. Położenie inwestycji: Teren inwestycji położony jest w miejscowości Rościszewo w obszarze zwartej zabudowy usługowo-mieszkaniowej, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 541 oraz drogi powiatowej 3713W, na działkach nr ewidencyjny 153/3, 154/1 oraz 153/2. Inwestycja znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków strefy ochrony konserwatorskiej zespołu dworskiego w Rościszewie.

Inwestycja pod nazwą  „Budowa Budynku Biblioteki Głównej w Rościszewie” będącego  częścią Budowy Gminnego Domu Kultury w Rościszewie, otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, Priorytet – „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” oraz otrzymała dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Łączny koszt inwestycji wynosi – 2.653.274,11 zł brutto

 

Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podctawowej w Łukomiu

Inwestycja polegała na: Budowie kompleksu sportowego przy SP w Łukomiu zrealizowana w 2013 roku

Zakres inwestycji obejmował:

 1. boisko wielofunkcyjne  ( 1 x piłka ręczna, 2 x koszykówka ) o nawierzchni poliuretanowej , stanowiące kontynuację robót zrealizowanych w ramach I etapu w roku 2009,
 2. boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej,
 3. bieżnia 3-torowa o długości 60 m, z torami o szerokości 3×1,25 m i nawierzchni poliuretanowej,
 4. piłkochwyty z siatki poliestrowej na słupkach o długości 26 m,
 5. dostawa i montaż urządzeń sportowych ,

Gmina Rościszewootrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, Działanie 313.322.323 – Odnowa i rozwój wsi.

Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł – 335.200,55 zł brutto

 

Przebudowa ciągów pieszych w m. Rzeszotary-Chwały

Inwestycja polegała na przebudowie ciągów pieszych w m. Rzeszotary-Chwały – zrealizowana w 2013 r.

Zakres inwestycji obejmował: przebudowę ciągów pieszych na długości od km 0+000 do km 0+487, polegającą na:

 • rozebraniu krawężnika betonowego, obrzeży betonowych, chodnika z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm,  nawierzchni zjazdów z betonu i płyt drogowych (trylinki),
 • ustawieniu obrzeży betonowych o wym.30×8 cm i krawężników betonowych o wym.15×30 cm
 • wykonaniu chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm
 • wykonaniu nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr.8 cm
 • wykonaniu ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej gr. 8 cm

Gmina Rościszewo dla inwestycji otrzymała dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Działanie 313.322.323 – Odnowa i rozwój wsi.

Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł – 195.876,89 zł brutto

 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo

Inwestycja polegała na wykonaniu prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo – zrealizowana w 2012 r.

W zakres inwestycji wchodziło:

 1. Demontaż płyt azbestowych, w ilości ok. 3174 m2 tj. około 41,262 tony;
 2. Odbiór wraz z załadunkiem oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowych z miejsca tymczasowego składowania w ilości ok.  6110 m2 tj. ok. 79,430 tony.

Inwestycja w calości finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

Przebudowa drogi gminnej Babiec Piaseczny-Łukomie na odcinku od km 2+800 do km 3+577,53

Inwestycja polegała na Przebudowie drogi gminnej Babiec Piaseczny-Łukomie  na odcinku od km 2+800 do km 3+577,53  – zrealizowana w 2012 r.

Zakres inwestycji obejmował:

 1. roboty pomiarowe –  0,777 km
 2. korytowanie drogi na gł. 31 cm – 420,55 m³
 3. wykonanie warstwy odsączającej ze żwiru o gr.50 cm – 1356,60 m²
 4. wyrównanie podłoża żwirem – warstwa gr. 5 cm – 1562,40 m²
 5. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pod wjazdy – 3433,44 m²
 6. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm. –3340  m²
 7. wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, o grubości 5 cm ( warstwa wiążąca ) z wjazdami bitumicznymi – 3262,30 m²
 8. wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, o grubości 4 cm – ( warstwa ścieralna ) – 3108 m²
 9. wykonanie poboczy żwirowych o gr.10 cm  – 1518 m²
 10. wykonanie wjazdów żwirowych –93,44 m²
 11. ścieki korytkowe z elementów betonowych o szer. 60 cm – 196,95
 12. oznakowanie drogi  (słupki – 10 szt., znaki – 10 szt.)
 13. Roboty dodatkowe – dodatkowe 240 mb drogi

Łączny koszt inwestycji wyniósł – 352.069,48 zł brutto roboty podstawowe i 66.545,46 zł brutto roboty dodatkowe

Inwestycja dofinansowana z Urzdu Maszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

 

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego

Inwestycja dotycząca zakupu nowego samochodu strażackiego dla OSP Rościszewo – zrealizowana w 2012 r

Gmina Rościszewo w imieniu , której działa Wójt Gminy Rościszewo Jan Sugajski w dniu 20.11.2012 r. przekazała nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościszewie w imieniu, której działa Prezes OSP Rościszewo Krzysztof Ciesiński.

Nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy z 2012 roku ze zbiornikiem wody 3500 dm3 na podwoziu RENUALT  MIDLUM 300.16 z napędem 4×4  kosztował –  613 332,00 zł.

Środki na zakup nowego samochodu strażackiego bilansują się z następujących źródeł finansowania:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 150 000,00 zł

Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie (środki MSW)   – 150 000, 00 zł

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie   – 75 000,00 zł

Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie  – 75 000,00 zł

Gminy Rościszewo – 163 332,00 z