Szanowni Państwo, klienci Urzędu Gminy w Rościszewie!

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z tym informuję, że:

1. Przetwarzanie danych w Urzędzie Gminy w Rościszewie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rościszewo.
Adres siedziby: Urząd Gminy w Rościszewie ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo,
Tel. 24 276 40 76, mail: ugrosciszewo@interia.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jedynie w celu i zakresie niezbędnym
do realizacji ustawowych zadań Gminy.

art. 6 ust. 1 lit a,b,c RODO: Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie,
w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze;

art. 9 ust. 2 lit. g RODO: przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym,
na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu,
nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

6. Posiadają Państwa prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody,
to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność przetwarzania z prawem.

Posiadają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Administrator