Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną w miejscowości 

  Rzeszotary-Gortaty – odcinek od km 1+760 do km 2+060

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zamość  

Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej w miejscowości Polik

Przebudowa drogi gminnej Lipniki – Polik         

 

Koszt inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną w miejscowości

Rzeszotary-Gortaty – odcinek od km 1+760 do km 2+060 – 78.744,60. zł

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zamość – 192.765,60 zł

Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej w miejscowości Polik – 191.203,60 zł

Przebudowa drogi gminnej Lipniki – Polik – 225.651,21 zł

 

 

„Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych w Rościszewie i Łukomiu”

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie:

Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,

Tytuł projektu – Wysoka jakość usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Rościszewo

Koszt inwestycji: 88 475,00 zł 

 

 

Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

1)Wykonanie otworu studziennego nr  5na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Rościszewo  gm. Rościszewo

2)Wykonanie otworu studziennego nr  2  na terenie gminnego ujęcia wody w    miejscowości Łukomie  gm. Rościszewo

 

Gmina Rościszewo, uzyskała dofinansowanie w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007 – 2013. Działanie :  321  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo”

 

Zakres prac obejmował:

Wykonanie otworu studziennego nr  5 na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości   Rościszewo  gm. Rościszewo

 •  wykonanie otworu wiertniczego studziennego o głębokości  60 m
 • opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej zasoby wodne przez właściwy organ.
 • wykonanie obudowy studni z kręgów betonowych f 1500

 

Wykonanie otworu studziennego nr  2  na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości   Łukomie  gm. Rościszewo

 • wykonanie otworu wiertniczego studziennego o głębokości  88 m
 • opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej zasoby
 • wodne przez właściwy organ.
 • wykonanie obudowy studni z kręgów betonowych f 1500

Koszt inwestycji: 164.000,00 zł  

 

 

Wykonanie dodatkowych 100 mb nawierzchni  wraz z podbudową i poboczami drogi gminnej Nr 370301W dz. nr 107 w obrębie Kolonia Łukomie, gm. Rościszewo

 • Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – 100mb
 • Korytowanie 420 m2
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 7 cm – 458 m2
 • Wykonanie warstwy ścieralnej mieszanki mineralno asfaltowej grubości 5cm – 458m2
 • Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego po obu stronach szerokości 0,75m –  675m2

Koszt inwestycji: 27146,10 zł

 

Wykonanie dodatkowej 3cm  warstwy nawierzchni mineralno -asfaltowej  drogi wewnętrznej dz.nr 45 w obrębie Pianki, gm. Rościszewo

 • Wykonanie warstwy ścieralnej mieszanki mineraln- asfaltowej grubości 3 cm – 2274 m2

Koszt inwestycji : 30000,00 zł

 

 

Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo – dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego

 

Dla inwestycji Gmina Rościszewo uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007 – 2013. Działanie :  321  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo”.

Koszt inwestycji:

 • Ciągnik rolniczy: 269 985,00 zł
 • Wóz asenizacyjny: 45 510,00 zł

 

Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

– budowa 55 przydomowych oczyszczalni ścieków

– budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Lipniki

 

 1. Zakres inwestycji:
  1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Lipniki
   1. Roboty pomiarowe i  inwentaryzacyjne na odcinku  L = 780 m
   2. Sieć wodociągowa z rury PE Ø 110 mm o długości L = 780 m
   3. Przyłącza wodociągowe PE Ø 40 mm o długości L = 45 m
   4. Hydrant nadziemny Ø 80 mm  – 4 sztuki
   5. Dezynfekcja i próby ciśnieniowe
 2. Montaż 55szt. przydomowych mechaniczno-biologicznych  oczyszczalni ścieków o przepustowości 0,7 m3/24 (PBOŚ)  posiadających certyfikaty zgodne z normą PN-EN 12566-3+A1:2009

Koszt inwestycji: 831 853,58 zł 

 

 

Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

– budowa 55 przydomowych oczyszczalni ścieków

– budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rościszewo

– budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rumunki –Chwały”

Zakres inwestycji:

 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rościszewo
   1. Roboty pomiarowe i  inwentaryzacyjne na odcinku  L = 114 m
   2. Sieć wodociągowa z rury PE Ø 110 mm o długości L = 114 m
   3. Przyłącza wodociągowe PE Ø 40 mm o długości L = 145 m
   4. Hydrant nadziemny Ø 80 mm  – 1 sztuka
   5. Dezynfekcja i próby ciśnieniowe
 2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rumunki-Chwały
  1. Roboty pomiarowe i  inwentaryzacyjne na odcinku  L = 470 m
  2. Sieć wodociągowa z rury PE Ø 110 mm o długości L = 470 m
  3. Przyłącza wodociągowe PE Ø 40 mm o długości L = 120 m
  4. Hydrant nadziemny Ø 80 mm  – 3 sztuki
  5. Dezynfekcja i próby ciśnieniowe
 3. Montaż 55szt. przydomowych mechaniczno-biologicznych  oczyszczalni ścieków o przepustowości 0,7 m3/24 (PBOŚ)  posiadających certyfikaty zgodne z normą PN-EN 12566-3+A1:2009

Koszt inwestycji: 851.294,60 zł