Poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rościszewo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – ETAP II

Inwestycja polegała na Budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Rościszewo oraz 10 przydomowych oczyszczalni ścieków.- realizowana w latach 2011-2013

Zakres inwestycji obejmował:

 1. sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCW Ø 315 mm  – 952,76 mb
 2. sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCW Ø 250 mm – 594,12 mb
 3. sieć kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 250 mm – 76,62 mb
 4. sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCW Ø 200 mm – 1713,90 mb
 5. sieć kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 200 mm  – 51,50 mb
 6. sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCW Ø 160 mm – 646,94 mb
 7. rurociąg tłoczny z rur PE Ø 110 mm – 317,00 mb
 8. rurociąg tłoczny z rur PE Ø 90 mm – 259,00 mb
 9. pompownie ścieków PP2 , PP3 – 2 kpl.
 10. przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCW Ø 160 mm  – 93,00 mb
 11. przydomowe oczyszczalnie ścieków – 10 kpl.

Gmina Rościszewo dla w/w inwestycji otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Łączny koszt inwestycji wyniósł – 1.517.416,47 zł brutto

 

Przebudowie drogi gminnej w m. Topiąca

Inwestycja Polegala na Przebudowie drogi gminnej w m. Topiąca – zrealizowana w 2011 r.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej w m.Topiąca od km 0+886 do km 1+586

 1. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym  – 0,7 km
 2. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   – 3150 m²
 3. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr.12 cm – 2940 m²
 4. skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – 5880 m²
 5. wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, o grubości 4 cm – warstwa wiążąca  – 2989 m²
 6. wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, o grubości 4 cm – warstwa ścieralna  – 2849 m²
 7. wyrównanie poboczy z uzupełnieniem pospółką – 35 m³
 8. wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem ścianek czołowych  – 12 m
 9. ustawienie znaków drogowych ( słupki – szt.4, znaki – szt.5 )

Łączny koszt inwestycji wyniósł – 266141,25 zł brutto

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zamość

Inwestycja polegala na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Zamość Nowy – zrealizowana w 2011 r.

Zakres inwestycji obejmował:

 1. roboty pomiarowe w raz z inwentaryzacją powykonawczą – km 0,650
 2. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – m2   2925,00
 3. podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego – warstwa dolna gr. 7 cm po zagęszczeniu – m2   2730,00
 4. warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – m2   2600,00
 5. oznakowanie (słupki szt 9 , znaki drogowe szt 11) – kpl 1
 6. wyrównanie poboczy z uzupełnieniem pospółką – m3  52,00

Inwestycja dofinansowana z Urzdu Maszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Łączny koszt inwestycji wyniósł – 159.904,31 zł brutto

 

Poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rościszewo i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I

Inwestycja polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rościszewo i budowie 10 przydomowych oczyszczalni ścieków – zrealizowana w 2011 r.

Zakres inwestycji obejmował:

 1. sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCW Ø 250 mm – 580,00 mb
 2. sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCW Ø 200 mm – 663,00 mb
 3. sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCW Ø 160 mm – 697,00 mb
 4. przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCW Ø 160 mm – 94,50 mb
 5. przydomowe oczyszczalnie ścieków -10 kpl.

Gmina Rościszewo dla inwestycji otrzymala dofinansowanie  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Łączna wartość inwestycji wyniosła – 779.289,96 zł brutto.

 

 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terwenu Gminy Rościszewo

Inwestycja polegała na wykonaniu prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach  mieszkańców z terenu gminy Rościszewo. W zakres zleconych usług wchodziło:

 1. Demontarz płyt azbestowych, ich załadunek, transport oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości ok. 1534 m2 tj. około 21,47 tony
 2. Odbiór wraz z załadunkiem oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowych z miejsca tymczasowego składowania w ilości 0k. 3904 m2 tj. ok. 54,66 tony.

Inwestycja w całości finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Rościszewie – urządzenie zieleni, etap II

Inwestycja polegała na rewaloryzacji i adaptacja zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Rościszewie – urządzenie zieleni, etap II – zrealizowana w 2011 r.

Zaktes inwestycji obejmował:

 1. roboty pielęgnacyjne + wycinka starych drzew
 2. oczyszczenie stawu i kanału
 3. zakładanie trawników w części do kanału
 4. regeneracja istniejących trawników – część za kanałem do alei lipowej
 5. elementy małej architektury parkowej
 6. nasadzenia kwiatów i bylin

Gmina Rościszewo na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 Działanie 313-322-323 – Odnowa i rozwój wsi

Łączna wartość inwestycji wyniosła – 128.234,91 zł brutto