Ekonomia społeczna

Od 2022 roku sektor ekonomii społecznej funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 roku o ekonomii społecznej (Dz.U.  z 2022 r. poz.2140)

Ekonomia społeczna,  to działalność podmiotów ekonomii społecznej na rzecz społeczności lokalnej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenia usług społecznych, realizowaną w formie działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego i innej działalności o charakterze odpłatnym.

Do kategorii podmiotów ekonomii społecznej zalicza się następujące instytucje: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, spółdzielnie inwalidów, niewidomych, spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne, spółki z ograniczona odpowiedzialnością non for profit, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywizacji zawodowej oraz zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne, spółki z o.o. non for profit, a także  stowarzyszenia i fundacje spełniające odpowiednie kryteria.

Więcej informacji dotyczących mazowieckiej ekonomii społecznej można znaleźć na stronie internetowej www.mcps.com.pl w zakładce „Ekonomia społeczna” oraz na profilu facebook/ekonomiaspolecznanamazowszu

Kampania społeczna “Ekonomia społeczna nie wyklucza”

Nie wiadomo, kto pierwszy powiedział, że „w ekonomii społecznej liczą się ludzie”, ale mieści się w tym istota społecznego pomagania, opartego na wartościach solidarności i odpowiedzialności społecznej. Ekonomia społeczna jest bowiem ważna nie tylko dlatego, że daje ludziom pracę, pomaga wytwarzać produkty i świadczyć potrzebne im usługi, ale również, z tego powodu, że przywraca godność i pozwala ponownie poczuć się człowiekiem.

Bo “ekonomia społeczna nie wyklucza”, nie stygmatyzuje, tylko wyciąga rękę do wszystkich, którzy potrzebują pomocy. W pierwszej kolejności do tych, którzy są zagrożeni zepchnięciem na margines, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, bez wiary we własne siły i umiejętności, ludzi „po przejściach”. Nierzadko latami pozostających bez pracy, doświadczających kryzysów psychicznych, tych którzy mieli incydenty z prawem, osób z niepełnosprawnościami i nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie. Ludzi, do których trzeba i powinno się wyciągnąć rękę.

Rozpoczynając tę kampanię społeczną, chcemy powiedzieć głośno i wyraźnie: nikogo nie można skazywać na wykluczenie, bo każdy człowiek ma swoją godność i zasługuje na szacunek.

Przez trzy tygodnie, poczynając od 8 do 28 marca br., na profilu Mazowieckiej Ekonomii Społecznej na FB – głosami przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na Mazowszu, będziemy mówić, dlaczego nie powinno się wykluczać. Będą nas w tym wspierać nasi ambasadorzy: Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki oraz Jowita Budnik. Mamy nadzieję, że wsłuchacie się w ten głos…

Bądźmy wrażliwi na drugiego człowieka. Nie oceniajmy! I uczmy się pomagać!

Prosimy o udostępnienie naszego głosu.

 

 

 

 

Źródło: https://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/kampania-spoleczna-ekonomia-spoleczna-nie-wyklucza/